Детска градина ”Незабравка”, гр.Б.Слатина  е основана на 26.05.1972г. като временна детска градина в т.нар. Груева къща с директор Спаска Динкова и учителки – Мария Ганева, Богдана Каменова и Станка Иванова. През септември 1975 г. се обединяват ЦДГ №4 и ЦДГ №5 в шестгрупно детско заведение. За директор е назначена младата и амбициозна учителка Стефка Симеонова.
На 28.09.1978г. е открита новата слънчева сграда на ЦДГ № 4 на ул.”Дондуков”№33 от видната наша съгражданка Цола Драгойчева. Детската градина получава красивото име „Незабравка”.
Голяма заслуга за развитието на детската градина има госпожа Даниела Цветанова Никова, която е дългогодишен директор. Чрез множество спечелени проекти тя повишава качеството на образователния процес и обновява материалната база.
Днес в ДГ ”Незабравка” – Б.Слатина и допълнителните бази в с. Соколаре и с. Тлачене функционират шест възрастови групи. Тя винаги е била гордост за града ни като дългогодишен базов център на селищната система и престижно детско заведение със свой собствен имидж и достойно място в системата на предучилищното възпитание. Опитният учителски екип е съхранил в своята дейност възрожденските традиции на българското образование, мъдростта на добрия педагогически опит, стремежа към творчество и авангардност и има значим принос в популяризирането и утвърждаването на добър педагогически опит по проблемите за правата на децата и  гражданското и интеркултурното образование в предучилищна възраст.
 
Материална база