През учебната 2019-2020 година в Детска градина „Незабравка“ се изучава английски език като допълнителна дейност. В групата има деца с преподавател г-жа Даниела Илиева.

 

 

 


Обучението по английски език цели:

 • да създаде положителна нагласа у детето към усвояването на езиковата система, различна от българската и към запознаването с чужда култура
 • да започне изграждането на стремежи за изучаване на чужд език;
 • да формира начални умения за устна реч по английски език и да мотивира детето да ги използва;
 • да допринесе съществено за цялостното развитие на личността на детето, за повишаване на неговите емоционални, творчески и езикови способности;
 • в процеса и в края на учебната година, детето да може да разбира речта на преподавателя, песни, рими и т.н.;
 • детето да може да използва лексиката и езиковите структури, предвидени в учебното съдържание за водене на кратки диалози;
 • по време на разговор, детето да може да използва приемливи поведенчески модели.

Очакваните резултати са:

 • детето да може да разпознава в потока на речта изучени думи и изрази на английски език;
 • детето да може да свързва слухов и зрителен образ и да разпознава основните интонационни модели;
 • детето да може да разбира кратки въпроси, указания и съобщения на преподавателя, свързани с изучавания материал, като говори бавно и ясно;
 • детето да отговаря както на конкретни, просто и ясно формулирани въпроси;
 • детето да възпроизвежда стихчета и рими;
 • детето да може да представя накратко себе си, своите неща и близките си.