Заявление за прием на дете в детска градина

Заявлевние за преместване на дете в друга детска градина на територията на община Бяла Слатина

Заявление за отписване на дете от детска градина

Заявление за отсъствие на дете по семейни причини

Заявление за участие на дете в допълнителни дейности

Съгласие за снимане и публикуване на снимките в интернет