Документи

Стратегия за развитие на ДГ „Незабравка“ за периода 2020-2024 г.

Правилник за вътрешен трудов ред в ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина за учебната 2021-2022г.

Правилник за дейността на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина с допълнителни бази в с. Соколаре и с. Тлачене за учебната 2021-2022г.

Годишен план за дейността на ДГ „Незабравка“ за учебната 2021-2022г.

План за взаимодействие с родителите за учебната 2021-2022г.

План за движение в ДГ „Незабравка“ за учебната 2021-2022г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Правилник БУВОТ на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина

Етичен кодекс

Правилник за пропускателен режим

Наредба 26 на Община Бяла Слатина за приема в детските градини

Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ НА ДГ „НЕЗАБРАВКА“ – БЯЛА СЛАТИНА

Мерки за предотвратяване разпространението на инфекцията Covid-19 в ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина