Стратегия за развитие на ДГ „Незабравка“ за периода 2020-2024 г.

Правилник за вътрешен трудов ред в ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина за учебната 2022-2023г.

Правилник за дейността на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина с допълнителни бази в с. Соколаре и с. Тлачене за учебната 2022-2023г.

Годишен план за дейността на ДГ „Незабравка“ за учебната 2022-2023г.

План за квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2022-2023г.

План за взаимодействие с родителите за учебната 2022-2023г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Moдел за работа със семействата на деца в периода на адаптация от семейна среда към среда в детската градина

Правилник БУВОТ на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина

Етичен кодекс

Правилник за пропускателен режим

Наредба 26 на Община Бяла Слатина за приема в детските градини

Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина

План за безопасност на движението по пътищата в ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина