Документи

Стратегия за развитие на ДГ „Незабравка“ за периода 2016-2020 г.

Годишен план за дейността на ДГ „Незабравка“

Мерки за повишаване на качеството

Етичен кодекс

Програмна система

Правилник за пропускателен режим

Заповед за определяне на заявители по схемите – „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Наредба 26 на Община Бяла Слатина за приема в детските градини

Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ НА ДГ „НЕЗАБРАВКА“ – БЯЛА СЛАТИНА

Мерки за организиране дейността на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина след възстановяване приема на деца.