Обява

ОБЯВА

за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод „ и „ Училищно мляко“

 

Във  изпълнение на заповед № 219 / 08.05.2019г.  на директора на ДГ „Незабравка“ гр. Бяла Слатина и избор на доставчик по схеми “Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за  учебните 2019/2020; 2020/2021 и 2021/2022г., заинтерсованите лица могат да подават предложения при следните условия  и ред: 

Общи условия

 1. Максимален брой на доставките за всяка една от учебните години по схема „Училищно мляко“ е 50 броя, а по схема „Училищен плод“ е 46 броя.
 2. Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в ДГ „Незабравка“ гр. Бяла Слатина  броя на децата, поподащи в целевата група по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ е  144 /Сто четиридесет и четири/.
 3. Участниците могат да подават предложения в 7 дневен срок , от обявяването на  процедурата за набиране на предложения, като предложения подадени след този срок не се разглеждат.

Краен срок за подаване на предложенията – 20.05.2019г.

 1. Предложенията се подават лично от участника или надлежно упълномощен негов представител в градата на ДГ „Незабравка“ гр. Бяла Слатина, с административен адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Дондуков“ №33, в рамките на работното време на администрацията – от 8.00ч. до 16.00 ч.
 2. Участниците могат да подават предложения както отделено за всяка от схемите, така и общо предложение по двете схеми, при спазване изискванията на Възложителя и Наредбата  за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

 

ИЗИСВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Всеки участник трябва да притежава минимум един собствен или нает с договор за наем , обект  за производство и/или търговия  с храни по чл.12  от ЗХ. Това обстоятелство се доказва с предоставяне на договор за наем или собственост  в едно със заверено копие на разрешително  и регистрационен номер на обекта  за производство и/или търговия, регистриран по реда и условията на чл.12  от ЗХ.
 2. Всеки участник в схема трябва да притежава минимум 2 (две)собствени или наети с договор за наем транспортни средства, регистрирани по реда и условията на чл.12 от ЗХ , отговарящи за транспортирането на мляко и млечни изделия. В тази връзка всеки участник предоставя регистрационен/регистрационни номер/ номера на транспортното/транспортните средство/ средства.
 3. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищен плод“, предоставя договор , предварителен договор или писмо за намерение  за изпълнение на изискването  на чл.9 ал.1  за доставка  на плодове и зеленчуци , произведени от земеделски стопани, регистрирани по наредба №3 от 1999г.  за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделският стопанин.
 4. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „ е длъжен да предостави копие от сертификат  за производство по БДС  стандарт на млечните продукти , които ще бъдат доставяни.
 5. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „ е длъжен да предостави договор, предварителен договор или писмо за намерение  за доставка на мляко и млечни продукти  от производител , който произвежда продукти отговарящи на изискванията на чл.10  от Наредбата за за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“
 6. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „ е длъжен да предостави мостри на опаковките на мляко и млечните  продукти, които ще доставя  и които отговарят на изискванията на чл.10  ал.1, 3 и 5 от  Наредбата за за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *