Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се осъществяват чрез:

 • индивидуални консултации;
 • родителски срещи;
 • обучения;
 • всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето го прави необходимо.

 Средство за връзка със семейството на детето може да бъде и електронната поща или телефонен номер на един от родителите.

Родителите имат следните права:

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в детската градина и за приобщаването им към общността;
 2. да се срещат с ръководството на детската градина, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. да се запознаят с програмната система в детската градина;
 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;
 5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в детската градини по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата им;
 6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на детската градина;
 7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина.

Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование, като уведомяват своевременно детската градина в случаите на отсъствие на детето;
 2. да запишат детето си в детска градина , в която се осъществява задължително предучилищно образование по избор;
 3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската градина, успеха и развитието им в образованието и спазването на правила на детската група;
 4. да спазват правилника за дейността на детската градина и да съдействат за спазването му от страна на детето;
 5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 6. Да не дават ценни вещи, пари, мобилни устройства /телефони, таблети/, опасни за здравето предмети /кибрит, ножове и др/. Детската градина не носи отговорност при липсата им.
 7. да участват в родителските срещи;
 8. да се явяват в детската градина след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
 9. да спазват началото и края на учебния ден в детската градина;
 10. да изпращат детето си в ДГ здраво, чисто и с удобни дрехи;
 11. редовно и в срок да заплащат дължимата такса, съгласно утвърдените правила.
 12. Да поддържат етични взаимоотношения и добър тон на общуване с децата, персонала и помежду си.

Етични правила за взаимоотношенията между родителите и екипа на детската градина:

 1. „Добро утро” и „Довиждане” – задължения и за двете страни.
 2. Говорим на книжовен български език.
 3. Не спорим пред децата.
 4. При проблем разговаряме вежливо, в удобно за двете страни време.
 5. Спазваме Правилника – не закъсняваме и не бързаме.
 6. Не се коментираме пред децата и не лепим етикети на възрастни и деца.
 7. Съобразяваме се с моментното състояние на другата страна и проявяваме толерантност.
 8. От децата ще научим много неща едни за други – нека сме дискретни.
 9. Извиняваме се.
 10. Не вземаме чужди вещи.