– При постъпване на детето родителите/настойниците/ подават заявление по образец  до
– Директора на детската градина и копие от удостоверение за раждане на детето.
– Заявления за постъпване на детето в ІІ, ІІІ и ІV възрастова група в детска
градина се подават целогодишно и приемът се осъществява при наличието на
свободни места.
– При записването на децата родителите предоставят комплект медицински
документи, както следва:
1. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни
бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди
постъпване на детето в детската градина;
3. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди
постъпване на детето в детската градина;
4. данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните
имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите
в Република България .
5. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно
болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската
градина.
– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта,
могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни
противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба
№ 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
– При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по
епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от
изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2
месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно
Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на
местните паразитози .
– При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се
представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със
заразно болен.
– Децата, приети в детската градина, постъпват в детското заведение от
1 до 15 септември на текущата година.
– В детските градини в Община Бяла Слатина с предимство се приемат деца със СОП и деца с
хронични заболявания, удостоверени със съответните медицински документи
до изчерпване на свободните места.


Приложения:

Заявление за записване на дете
Наредба №26