Такси за детски ясли, детска кухня, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги / социални услуги от резидентен тип в общността и други общински социални услуги, съгласно Наредба No 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина.

Чл. 22 (2) За детски градини и детски ясли размерът на месечната такса се определя както следва:

 1. 1. такса за детски ясли и яслени групи към детски градини в размер на 1,80 лв. (един лв. и 80 ст.) на ден за присъствие.
 2. такса за деца от 3 – годишна възраст до задължителната им предучилищна подготовка, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование и за деца по чл. 57, ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО):

а) при целодневна форма на организация на предучилищното образование в размер на 1,80 лв. на ден за присъствие.

б) при полудневна форма на организация на предучилищното образование в размер на 0,50 лв. на присъствен ден  без право на обяд. По желание на родителите, децата могат да обядват като заплащат такса в размер на 1,30 лв. на присъствен ден.

в) при почасова форма на организация на предучилищното образование в размер на 0,50 лв. на присъствен ден. По желание на родителите децата могат да обядват като заплащат такса в размер на 1,30 лв. на присъствен ден.

г) при самостоятелна форма на организация на предучилищното образование не се заплаща такса.

 1. За посещение на децата 2 години преди постъпването им в първи клас в подготвителните групи на детските градини в Общината през периода на учебното време на учебната година (15 септември – 31 май).

а) при целодневна форма на организация на предучилищното образование се заплаща месечна такса за храна, която се образува от броя на присъствените дни, умножени по 1. 50 лв. (един лв. и 50 ст.).

б) при полудневна форма на организация на предучилищното образование без право на обяд месечна такса не се заплаща. По желание на родителите децата могат да обядват като заплащат такса в размер на 1,30 лв. на присъствен ден.

в) при почасова форма на организация на предучилищното образование без право на обяд месечна такса не се заплаща. По желание на родителите децата могат да обядват като заплащат такса в размер на 1,30 лв. на присъствен ден.

г) при самостоятелна форма на организация на предучилищното образование не се заплаща такса.

(3) За допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите се заплащат следните такси:

а) за съботно – неделни дейности през учебно и неучебно време всички деца заплащат месечна такса в размер на 5.00 лв. на присъствен ден.

б) за сезонни дейности при целодневна организация на предучилищното образование всички деца  заплащат месечна такса в размер на 1.80 лв. на присъствен ден.

в) за сезонни дейности при полудневна организация на предучилищното образование всички деца  заплащат месечна такса в размер на 0,50 лв. на присъствен ден без право на обяд. По желание на родителите децата могат да обядват, като заплащат такса в размер на 1,30 лв. на присъствен ден.

(4)  Не се заплаща такса по чл. 22, ал. 2 и ал. 3, буква “б“ и буква “в“ за:

 1. деца, на които и двамата родители са с призната инвалидност над 90 %;
 2. 2. кръгли сираци;
 3. 3. деца на родител, загинал при производствена авария, природно или стихийно бедствие;
 4. деца, чийто родител е загинал при изпълнение на служебния си дълг;
 5. деца със специални образователни потребности (СОП);
 6. деца с призната инвалидност над 50 %

(5) Размерът на таксата по чл. 22, ал. 2 и ал. 3, буква “б“ и буква “в“ се заплаща с 50 % намаление за:

 1. деца с един родител (полусираци);
 2. деца на самотен родител, с баща неизвестен, доказано с копие от удостоверение за раждане;
 3. деца, чийто родител е редовен студент;
 4. деца, чийто родител е с призната инвалидност над 90 %;
 5. второ дете, посещаващо едновременно с първото едно и също или друго детско заведение в Общината. Настоящата точка не се прилага, когато първото дете посещава полудневна група.
 6. деца, на които единия или двамата родители получават социални помощи по чл. 9 от ППЗСП, след представяне на документ от дирекция „Социално подпомагане”, гр. Бяла Слатина. Намалението се ползва за месеците, за които родителите са подпомагани по чл. 9 от ППЗСП.

(6) При многодетни родители за първо дете се събира такса в размер на 100 %, за второ – 50 % от таксата по чл. 22 , ал. 2 и ал. 3, буква “б“ и буква “в“, за трето и всяко следващо дете – 30 % от таксата по чл. 22, ал. 2 и ал. 3, буква “б“ и буква “в“, при условие, че всички деца посещават детски заведения.

(7) При близнаци, явяващи се като първо дете в семейството, за всяко дете се заплаща такса в размер на 50 % от таксата по чл. 22, ал. 2 и ал. 3, буква “б“ и буква “в“. Когато близнаците се явяват като второ дете в семейството и първото дете посещава детско заведение, за всеки близнак се заплаща такса в размер на 30 % от таксата по чл. 22, ал. 2 и ал. 3, буква “б“ и буква “в“. Когато близнаците се явяват като второ дете в семейството и първото дете не посещава детско заведение, за всеки близнак се заплаща такса в размер на 50 % от таксата по чл. 22, ал. 2 и ал. 3, буква “б“ и буква “в“  („Близнаци“ – всяко от две или повече деца, родени от една и съща майка едновременно)

(8) Родителите не заплащат месечна такса по чл. 22, ал. 2 и ал. 3 при отсъствие на детето:

 1. при условие, че те предварително писмено са уведомили директора на детското заведение;
 2. при отсъствие на детето поради заболяване, удостоверено с медицински документ.

(9) За ползване на облекченията по чл. 22, ал. 4, 5, 6 и 7 родителите (настойниците) подават декларация до директора на детското заведение, придружена с необходимите документи, доказващи преференцията. Родителят / настойникът има право да ползва само един вид преференция, съгласно ал. 4, 5, 6 и 7, за всяко от децата, посещаващи детско заведение.

(10) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца на подаването на декларацията.

(11) При преместване на дете от едно детско заведение в друго на територията на община Бяла Слатина, родителите / настойниците задължително представят на директора на приемащата детска градина служебна бележка, че не дължат такси в предишното детско заведение.

(12) Събирането и внасянето на дължимите такси от съответните длъжностни лица в приход на община Бяла Слатина за детска ясла или детска градина се извършва до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

(13) При неплащане на дължимата такса по чл. 22 за два последователни месеца през учебно време (15 септември до 31 май), детето се отписва от детското заведение с изключение на 5- и 6- годишните деца. При неплащане на дължимата такса по чл. 22 за два последователни месеца през неучебно време детето се отписва от детската градина.

 


Определяне на такси, съгласно Правилника за дейността на детската градина 


Чл. 136. Задължителното предучилищно образование е безплатно за децата на 5 и 6 години.

Чл. 137. Правото на безплатно образование се осигурява като не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет и се ползва безплатно материалната база за обучение и развитие на интересите и способностите на децата.

Чл. 138. За посещението на децата в детската градина родителите ежемесечно заплащат такси.

Чл. 139. Размерът на таксите се определя с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината и Вътрешни правила на детската градина.

Чл. 140. (1) Таксата се начислява съобразно присъствените дни на детето за изтеклия месец и в съответствие с нормативните документи, регламентиращи тази дейност.

(2) Преференциите, които ползват родителите при заплащане на таксите, се определят от съответните нормативни документи.

 (4) Размерът на таксата се заплаща с 50% намаление за:

 • деца с един родител;
 • дете на баща неизвестен
 • деца,чиито родители са редовни студенти;
 • второ и следващи деца в едно семейство, приети в детски заведения.

* дете, чиито единият или двамата родители получават месечни помощи от „Социални грижи”

(5) Не заплащат такса:

 • деца кръгли сираци;
 • деца на родители,загинали при природни бедствия,производствени аварии и при изпълнение на служебния дълг;
 • деца с тежки хронични заболявания,посочени в списък,утвърден от МЗ.

Чл. 141. За дните, през които децата отсъстват не се заплаща такса.

Чл. 142. (1) Правото на намалена такса се доказва от родителите, чрез представяне на необходимите документи и попълване на обща декларация при домакина на детската градина.

(2) Необходими документи за ползване на преференциални такси:

 1. за две и повече деца в семейството, посещаващи детско заведение – копия от удостоверенията за раждане на децата;
 2. експертно решение от ТЕЛК за дете или родител/и със степен на инвалидност;
 3. удостоверение за раждане на детето при неизвестен родител;
 4. копие от смъртен акт при починал родител;
 5. удостоверение при родител редовен студент – държавна поръчка.

(3) Родителите са длъжни до 25-то число на месеца да представят попълнени декларации за доходите в семейството. Работещите в предприятия представят служебни бележки, а безработните – бележки от „Социални грижи“.

(4) Ползването на намалена такса влиза в сила от месеца, следващ подаването на документите за преференции.