Резюме на проекта
Идеята е да се подобри качеството на образователния процес в детската градина чрез закупуване и използване на интерактивна дъска. Това се налага от необходимостта да се превърне традиционното обучение в интерактивно. За целта е необходимо учителите да се обучат за работа с интерактивна дъска, да се проведе седмица на открити педагогически ситуации с участие на родители, с използването на интерактивна дъска и дискусия по темата.  По този начин ще се модернизира и усъвършенства педагогическото взаимодействие в детската градина, ще се повиши професионалната квалификация на учителите и децата ще получат по-качествено предучилищно образование.

 

Описание на идеята и необходимостта от проекта

Идеята да се повиши качеството на предучилищното възпитание чрез използване на интерактивна дъска е особено актуална, защото още в детската градина се градят основите на училищното образование, а това е невъзможно без интерактивни методи и технологии. Учителите трябва непрекъснато да повишават своята професионална квалификация и да организират модерен и качествен учебен процес. Интерактивната дъска ще създаде желание у децата за учебна дейност и допълнителен интерес към учебния материал, ще създаде условия за овладяване на знания под формата на интерактивна игра и развитие на детското внимание, логическо мислене, активност, любознателност и интелигентност. Откритите педагогически ситуации и дискусията ще създадат възможности за обмяна на добър педагогически опит между колегите от общинските детски градини. Участието на родителите в интерактивното обучение ще подобри взаимодействието със семейството.

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основна цел Подобряване качеството на образователния процес чрез използването на интерактивна дъска
Специфични цели (не повече от три)

 

  1. Създаване на условия за провеждането на интерактивно обучение в детската градина.
  1.  Формиране у децата от детската градина качества като организираност, инициативност, отговорност, любознателност и желание за учебна дейност чрез обучение с интерактивна дъска.
  1. Повишаване педагогическата квалификация на учителите от детските градини от община Б.Слатина.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 

Основна целева група 60 деца от ДГ”Незабравка” – гр. Б. Слатина
Допълнителни целеви групи 13 педагози от ДГ”Незабравка” – гр.Б. Слатина

60 родители

ДЕЙНОСТИ

 

Дейност 1

Наименование Управление на проекта.
Описание на дейността Сформиране на екип за управление на проекта.  Качествено управление на проекта и организиране на ясна и прозрачна процедура за вътрешен контрол на изпълнението на дейностите и разходване на финансовите средства по проекта.

Членове на екипа за организация и управление на проекта  – 3 броя.

 

Период на изпълнение Март – юни 2015г.
Участници Ръководител на проекта

Координатор на проекта

Счетоводител на проекта

 

Дейност 2

Наименование Встъпителна пресконференция.
Описание на дейността. Встъпителната конференция се провежда с цел представяне на проекта, неговата основна цел, дейности и очаквани резултати пред учители, директори на учебни заведения, родители, представители на общината, РИО-Враца,  неправителствени организации и др. 
Период на изпълнение Март 2015г.
Участници директори на учебни заведения, учители, представители на общината, представители на РУО – Враца, представители на неправителствени организации,  родители.

Дейност 3

Наименование Повишаване на педагогическата квалификация на учителите от ДГ”Незабравка” – гр. Б. Слатина.
Описание на дейността Дейността предвижда закупуването на интерактивна дъска и провеждането на изнесено двудневно обучение „Работа с интерактивна дъска” за педагозите от ДГ”Незабравка”.
Период на изпълнение април
Участници 13 педагози от ЦДГ”Незабравка” – гр. Б. Слатина

1 обучител

 

Дейност 4

Наименование Открита практика в ДГ”Незабравка”- Б.Слатина
Описание на дейността Дейността предвижда организирането на седмица на интерактивното обучение и провеждането на 8 открити педагогически ситуации в ДГ”Незабравка” с използването на интерактивна дъска и участие на родители пред колеги учители от други детски градини с цел представяне на иновативни методи и технологии в предучилищното образование. Във всяка ситуация ще участват 15 деца и 15 родители.
Период на изпълнение май
Участници 60 деца от целевата група

60 родители

8 учители от ДГ”Незабравка”- гр. Бяла Слатина

20 учители от други детски градини

 Дейност 5

Наименование Дискусия „Интерактивната дъска в детската градина – условие за качествен образователен процес”
Описание на дейността Дейността предвижда организирането на дискусия за учители, родители и гости на тема „Интерактивната дъска в детската градина – условие за качествен образователен процес”
Период на изпълнение май
Участници 13 учители от ДГ”Незабравка”- гр. Б. Слатина

20  учители от други детски градини

10 родители

10 гости

 

Дейност 6

Наименование Заключителни дейности: Постер-сесия, Заключителна пресконференция
Описание на дейността Постер-сесията има за цел да отрази със снимков материал дейностите по проекта.

Заключителната пресконференция има за цел да представи пред широката общественост постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

   
Период на изпълнение юни
Участници 13 учители от ДГ”Незабравка”- гр. Б. Слатина

20  учители от други детски градини

10 родители

10 гости

 

 

Дейност 7

Наименование Популяризиране резултатите от проекта
Описание на дейността Проектът се описва на сайтовете на ДГ”Незабравка” и община Б. Слатина, в информационния общински бюлетин, в електронно списание „Незабравка”. Представя се на Международната конференция по предучилищно възпитание през юни в Сандански. В сборника на конференцията се публикува доклад за проектните дейности.
   
Период на изпълнение юни
Участници Екип за организация и управление

 

УСТОЙЧИВОСТ

Проектът има устойчив характер:
Интерактивната дъска ще се използва дългосрочно в образователния процес и ще създава условия за максимално развитие на потенциала на детската личност.
Учителите постоянно ще прилагат получените знания и умения за работа с интерактивна дъска.
Традиционният образователен процес ще се превърне в интерактивен.
Децата ще получат ранен достъп до качествено образование, ще овладяват леко и достъпно образователното съдържание под формата на интерактивна игра.