ДГ “Незабравка“ – Бяла Слатина участва в дейности по проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност.

Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина. Предвижда се и разработване на специализирана методика за овладяване на български език за деца с различен майчин език. Разработването на методиката и обучението на учители за нейното прилагане ще гарантира устойчивостта на проекта.

Ранното идинтифициране и осигуряването на обща и допълнителна подкрепа за децата, за които е установено, че имат потребност от такава, чрез назначаването на допълнителен педагогически персонал са други дейности насочени към активно приобщаване. За учители от детските градини ще бъде осигурено обучение за прилагане на скрининг тест за ранно идентифициране на обучителните затруднения. Съпътстващи изпълнението на проекта ще бъдат и дейностите за изграждане на умения на непедадагогическите специалисти и за работа и мотивиране на родители за ползите от предучилищното образование. Предвижда се и провеждането на две национални камапании: за мотивиране на родители и за преодоляване на негативните нагласи и недопускането на дискриминация.

Дейности

Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.:

Дейността включва няколко основни стъпки – разработване на специализирана методика за обучение по български език и създаване на капацитет за прилагането й, определяне на нуждаещите се от такова обучение и предоставянето му обучение в допълнителни модули (наричано за краткост за целите на проекта допълнително обучение по български език) в проектните детски градини. Основа за ефективното осъществяване на дейността е разработването на специализираната методика за обучение по български език, която да е приложима във всяка от възрастовите групи, както и в разновъзрастови групи и да предлага насоки и игри за съответната възрастова група, но същото време да е ориентирана към потребностите на различните уязвими групи – деца, които е владеят или слабо владеят български. Такава специализирана методика не е разработвана на национално ниво до момента и тя следва да включва:

• инструментариум за оценка на владеенето на български език, чрез който да се идентифицират децата, които не владеят или слабо владеят български език, да се определи нивото, от което започва обучението, да се посочат областите, в които са пропуските, и да се разработи индивидуален план за обучение за наваксване на пропуските;

• методически насоки за разработване на индивидуален план за обучение, за определяне на теми, методи и подходи и за подбор подкрепящи средства и помагала, както и за осъществяване на самото допълнително обучение по български език;

• инструментариум за проследяване на напредъка на детето и за диагностика на постиженията;

• подкрепящи средства и учебни помагала (игри, пособия, дидактически материали, софтуерни програми и др.) за прилагане на методиката;

Допълнителното обучение по български език за децата от уязвими групи ще се предоставя в съответствие с действащата нормативна уредба. Групите за допълнително обучение в ДГ „Незабравка“ са 10 на брой и включват 50 деца с близки потребности. В учебно време допълнителното обучение се осъществява като допълнителни модули в рамките на до 100 педагогически ситуации за всяка възрастова група, а в неучебно време – като допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, разпределени в 20 дни по два модула, всеки с продължителност 30 минути. В случай че в рамките на педагогическите ситуации в една възрастова група и/или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие през лятото не е постигнат задоволителен напредък, на детето се предлага допълнително обучение и в следващата възрастова група, като се отчита повторно, доколкото стартовото ниво, методиката, областите, в които има пропуски и подкрепящите материали и пособия са различни. До разработването на специализираната методика учителите ще прилагат избрани от тях методи и средства за осъществяване на допълнителното обучение за усвояване на български език въз основа на разработените от тях индивидуални планове за обучение. За реализирането на дейността си всеки учител следва да заяви необходимостта си от познавателни книжки, учебни помагала и/или дидактически материали. Проследяването на напредъка на децата ще се осъществява по Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование. След изработване на специализираната методика избраният изпълнител ще осъществи и обучение за прилагането й от учителите в проектните детски градини. Параметрите на това обучение са описани в дейност 3. След обучението на учители за прилагането допълнителното обучение по български език ще продължи по специализираната методика в съответствие с описаните в нея подходи и последователност. След приключване на проекта и в зависимост от ефективността на изработената по проекта специализирана методика за допълнително обучение по български език ще бъде оценена необходимостта от иницииране за промяна в Наредба № 6 за усвояване на книжовния български език, която да осигури нейното прилагане в системата на предучилищното образование

Целеви групи:

Първа целева група с ръководител – Мариела Христова Цонова

Втора целева група с ръководител – Мариета Петрода Дамянова

Трета целева група с ръководител – Вергиния Кръстева Иванова

Четвърта целева група с ръководител – Таня Цветанова Нешкинска

Пета целева група с ръководител – Диана Цветанова Никовска

Шеста целева група с ръководител – Наджибе Абдурахманова Калеева

Седма целева група с ръководител – Виолета Петкова Славова

Осма целева група с ръководител – Мария Петкова Димитрова

Девета целева група с ръководител – Радка Тодорова Михайлова

Десета целева група с ръководител – Петя Петрова Соколова


Дейност 2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.


ГАЛЕРИЯ